g2 ESTUDIS GEOTÈCNICS

vials

Estudi de Vials

Un estudi de vials té com a objectiu reconèixer totes les característiques geològiques i geotècniques d’un terreny, per determinar la profunditat afectada per la fonamentació, l’estat dels materials subjacents, definit l’espessor i possibles reblerts de l’aparcament o de la carretera. Es definiran una sèrie de treballs obligatoris:
Segons la PG-3, es classificarà el tipus d’esplanada (E1, E2 o E3). Es realitzaran un seguit d’assaigs com la densitat, próctor normal i modificat, planxes de càrrega i CBRs. Al final aquests materials extrets es definiran per si poden ser utilitzats com a base o sub base.

Noves urbanitzacions - carreterEs i ferms

En un projecte per realitzar una nova urbanització és necessari estudiar les característiques del terreny per determinar el seu ús i classificació. A part dels treballs de geotècnia també oferim en aquests casos el servei d’ASSESSORAMENT. …

aprofitament de terres o replens per ús de subase d'eSplanades

El materials excavats en una nova zona urbanitzable podrien ésser emprats per a la construcció de terraplens en altres zones o dins els nous carrers projectats.

TELÈFON

+34 938 22 04 33

CORREU ELECTRÒNIC

g2geotecnia@gmail.com

info@g2geotecnia.com

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×