POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Document de tractament de dades personals (“Tractament de Dades Personals”) es regula el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris (l’Usuari o els Usuaris) de www.g2geotecnia.com . Pot consultar la informació relativa a www.g2geotecnia.com a través d’Avís Legal i Condicions d’Ús.

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

CONTINGUT I ACEPTACIÓ

El present document de Tractament de Dades Personals té per objecte donar a conèixer el mètode en que es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web, amb la finalitat de que els Usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través del present Lloc Web.

L’accés i ús del Lloc Web, un cop donat el consentiment exprés marcant la corresponent casella per part de l’usuari, implica la plena acceptació per part del mateix usuari del present document sobre Tractament de Dades Personals i s’obliga a complir en la seva totalitat els termes i condicions recollits en el mateix. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present document de Tractament de Dades Personals en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest pot tenir modificacions.

El present document de Tractament de Dades Personals serà vàlid únicament per les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, i no és aplicable per aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

 

–   Responsable del fitxer i tractament de les dades personals.

En compliment amb el que disposa el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIO DE DADES, en endavant RGPD, publicat el mes de Maig de 2016 i aplicable a partir del dia 25 de Maig de 2018, d’aplicació directa a tota la Unió Europea, es posa en coneixement del Usuari que les dades recollides a través del Lloc Web i/o qualsevol formulari de recollida de dades del Lloc Web seran incorporades als fitxers de dades de caràcter personal titularitat de a G2-GEOLOGIA EN MOBVIMENT, S.L.P., amb N.I.F. número B-62655642 i amb domicili social a Carrer Gran Via, número 54 baixos, de la localitat de 08600 Berga, mail contacte responsable tractament g2geotecnia@gmail.com pàgina web www.g2geotecnia.com, en endavant L’EMPRESA (RESPONSABLE DEL TRACTAMENT), per gestionar la navegació de l’Usuari a través del Lloc Web, si s’escau; així com per a les finalitats que s’indiquin en cada un dels formularis inclosos en el Lloc Web.

L’EMPRESA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades i el compliment de tota la normativa aplicable a tal efecte.

Per a que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, el més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es produeixin.

Així mateix, en prémer el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, l’Usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i verídiques.

 

–   Finalitat del tractament de les seves dades de caràcter personal.

La finalitat del tractament de les seves dades de caràcter personal és gestionar la relació comercial – compra – i/o de prestació/arrendament de serveis/obres que té contractats amb aquesta EMPRESA, en especial la pre-facturacio, facturació dels serveis, cobrament de rebuts, organització d’activitats i campanyes de l’empresa, enviament de comunicacions informatives i comercials –ofertes, promocions-, (també per via electrònica).

En relació a les comunicacions comercials l’Usuari és informat que a través dels formularis de recollida de dades de l’empresa G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT S.L.P. podria sol·licitar el seu consentiment per enviar-li comunicacions comercials. De donar el seu consentiment, a través de la casella que apareixerà en els formularis de recollida de dades, L’EMPRESA podria posar-se en contacte amb l’Usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o serveis o; si és el cas; per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o serveis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s’indiquin, en la corresponent casella.

En qualsevol cas, l’Usuari no queda obligat a rebre l’esmentada publicitat i informació, ja sigui mitjançant el marcatge o no marcació, segons correspongui, de les corresponents caselles del formulari; ja sigui mitjançant comunicació posterior. Si en un determinat moment l’Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d’aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament de la notificació a la següent adreça   Carrer Gran Via, número 54 baixos, de la localitat de 08600 Berga o al Servei d’Atenció al Client g2geotecnia@gmail.com, aportant còpia d’un document que permeti acreditar la seva identitat, o bé utilitzant el “link” habilitat a l’efecte en les comunicacions comercials que rebi

Cas que l’empresa volés realitzar amb posterioritat un tractament de les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’anteriorment exposada, es proporcionarà a l’interessat amb anterioritat, informació sobre aquesta altre finalitat i qualsevol informació addicional oportuna.

Tanmateix s’informarà prèviament de l’existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils, proporcionant-se informació sobre la lògica aplicada, així com la importància i conseqüències d’aquest tractament per l’interessat.

Que les dades de caràcter personal facilitats són incorporades als fitxers manuals i/o informàtics creats per L’EMPRESA amb les finalitats anteriorment descrites mentre no ens demani la seva supressió, amb un termini de conservació de la informació de 10 anys una vegada finalitzada la relació comercial, o de la darrera confirmació d’interès o consentiment.

 

 Legitimació pel tractament de les seves dades personals.

 La legitimació pel tractament de les seves dades personals és la relació comercial/adquisició de productes de l’empresa segons els termes i condicions que consten en aquesta pàgina web; l’oferta i promoció de productes i serveis està basada en el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la possibilitat d’efectuar comandes futures per l’usuari.

 

–  Destinataris de les seves dades personals.

Que dona el seu consentiment que L’EMPRESA, emparada por la legislació vigent,   podrà cedir les seves dades personals a:

 • Organismes Públics o Entitats i Institucions Públiques en compliment de les obligacions establertes legalment, Companyies asseguradores per la contractació de pòlisses d’assegurança col·lectiva, Entitats financeres, exclusivament per la realització del cobrament  de rebuts i factures, Entitats Asseguradores en garantia dels deutes generats per clients de l’Empresa.
 • Treballadors de l’empresa, Comitè d’empresa i Sindicats per complir les obligacions recollides en l’Estatut dels Treballadors.
 • Les Institucions públiques per l’obtenció de subvencions i bonificacions.

 

Que L’EMPRESA, en el cas en que fos necessari per contractar serveis externs, permetrà l’accés a les seves dades personals a altres empreses denominades Encarregats de tractament, perquè prestin determinats serveis. Amb totes aquestes empreses en signa un Contracte de Confidencialitat per garantir l’ús de les serves dades personals d’acord a les exigències de la Llei de Protecció de Dades. Es detallen a continuació els serveis d’aquestes empreses:

 

 • Prevenció de Riscos i Vigilància de la Salut.
 • Contractació de pòlisses d’assegurances col·lectives a través de corredors o agents d’assegurances que hauran de cedir les seves dades a la companyia asseguradora, per poder contractar la pòlissa.
 • Impartir cursos de formació i capacitació.
 • Contractació de viatges.
 • Manteniment Informàtic.
 • Assessorament en Protecció de Dades.
 • Gestió de Subvencions.
 • Assessorament jurídic, comptable, fiscal, laboral i comercial.

 

Que L’EMPRESA no comunicarà les dades de caràcter personal de l’Usuari a terceres empreses per tal que les mateixes puguin proporcionar els seus productes o serveis, sense sol·licitar el seu previ consentiment, llevat que la cessió de les seves dades constituís necessària per al manteniment de la relació amb l’Usuari, en aquest cas serà prèviament informat de la citada cessió.

En tot cas, quan la cessió no sigui necessària per al manteniment de la relació amb l’Usuari, en els formularis de recollida de dades                                   informarà a l’Usuari de la finalitat del tractament i de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les dades personals, oferint prèviament a l’Usuari la possibilitat d’acceptar o no la cessió, segons la seva finalitat.

 

–     Política de “Cookies”

Igual que altres llocs web de contingut comercial, el Lloc Web utilitza una tecnologia anomenada “cookies”. A la Política de “Cookies” està disponible per a l’Usuari la informació detallada sobre com utilitza www.geotecnia.com les “Cookies”. Podeu consultar la Política de “Cookies” aquí.

 

 –     Drets de l’Usuari:

  Que el signant, pot dirigir-se a L’EMPRESA, amb el fi d’exercir els seus drets:

 •  D’accés, dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • De rectificació o supressió (dret a l’oblit), dret a sol·licitar la seva rectificació, esmena o supressió de les seves dades personals del fitxer de l’empresa.
 • De limitació de tractament, tractament només amb les finalitats específiques consentides per l’usuari.
 • D’oposició al tractament de les seves dades personals i a no ser objecte de decisions automatitzades.
 • A la portabilitat de dades, Tot d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, en especial la UE 2016/679.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment mitjançant carta dirigida al domicili social de l’empresa o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a g2geotecnia@gmail.com.

Si no obtens resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

–     Enllaços a altres pàgines Web.

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Recordeu que G2 GEOLOGIA EN MOVIMENT S.L.P. no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines web. Aquest document de Tractament de Dades Personals s’aplica exclusivament a la informació que es recull en el Lloc Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaça des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera. Així mateix, podrà obtenir més informació sobre la nostra política d’enllaços al nostre Avís Legal.

 

–     Confidencialitat

Les dades personals que G2 GEOLOGIA EN MOVIMENT S.L.P. pugui sol·licitar a través del Lloc Web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l’Usuari seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent G2 GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

 

–     Seguretat

G2 GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. ha implementat i manté els més alts nivells de seguretat exigits per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l’Usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats. L’Usuari pot Consultar la política de Seguretat de (LINK)                                   aquí. (DOC 1.5)

  

–     Ús correcte del Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present lloc web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, “applets”, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

 

 –    Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. El titular de la web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic a g2geotecnia@gmail.com.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

–  Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

 

 

–   Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 

Anàlisi estadístic    
  Les cookies estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.
El detall de les cookies d’anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gat _gid Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
_YSC _GPS Anàlisi Youtube De tercers Mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per l’usuari i registra els esdeveniments de “M’agrada” o “Compartir vídeo”. També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS i els vídeos més recents que s’han vist en un navegador específic. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

Tècniques o necessàries    
  Són aquelles que s’utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
cookielawinfo-checkbox-non-necessary _viewed_cookie_policy Tècnica g2geotecnia.com Pròpia Detecta que ja t’hem explicat la nostra política de cookies. Una vegada que l’hagis acceptat o continuïs navegant, gràcies a aquesta cookie no et tornem a mostrar una vegada i una altra el mateix avís. En la pròpia pàgina web.
             

 

 

Personalització o preferència    
  Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.
El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_PREF _VISITOR_INFO1_LIVE Preferència YouTube De tercers Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
               

 

 

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

 

–   Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

 

–   Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

TELÈFON

+34 938 22 04 33

CORREU ELECTRÒNIC

g2geotecnia@gmail.com

info@g2geotecnia.com

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×