g2 GEOLOGIA EN MOVIMENT

riscos geològics

Riscos geològics

Una avaluació de riscos geològics es realitzarà a partir d’una avaluació de la perillositat natural o probabilitat de que existeixi un fenomen més o menys destructiu, quedant clar que l’evolució geològica de les diferents estructures no es poden preveure de cap manera en un futur a mig o llarg termini.

Segons l’Institut Geològic de Catalunya la perillositat natural s’estima a partir de la magnitud i grau d’activitat dels fenòmens geomorfològics associats a dinàmiques de vessants, etc. I és a partir d’aquests paràmetres on es poden establir els diferents graus de perillositat natural: molt baixa, baixa, mitjana o bé alta.

Inundabilitat

Un estudi de inundabilitat té com objectiu estudiar la probabilitat d’inundació en la zona de present estudi. Aquests estudis tenen un impacte molt gran en urbanitzacions o instal·lacions construïdes pròximes en zones potencialment inundables. S’avalua la magnitud i freqüència de les possibles avingudes d’aigua i es classifica com a risc de zona inundable: alt, mig o baix.

Caiguda de blocs

En un estudi d’aquestes característiques avaluem la perillositat de que es pugui produir una caiguda de blocs en un zona determinada i buscar sistemes de prevenció i correcció.

Desprendiments

Un despreniment és la caiguda lliure de blocs, aïllats o de forma massiva, a partir d’un talús pràcticament vertical i que descriuen una trajectòria de caiguda lliure en algun punt del seu recorregut. El bloc o pedra caigut, un cop entra en contacte amb el terreny, segueix el seu recorregut rebotant, rodolant o lliscant fins que s’atura.

Delimitació d’espais catalogats amb risc geològic

Realitzem d’un estudi de riscos per determinar les zones de risc i també la seva classificació com: molt baix, baix, mig o alt. Alhora que donar millores de prevenció i seguretat a mig termini si és el cas.

TELÈFON

+34 938 22 04 33

CORREU ELECTRÒNIC

g2geotecnia@gmail.com

info@g2geotecnia.com

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×