Un estudi de vials té com a objectiu reconèixer totes les característiques geològiques i geotècniques d’un terreny, per determinar la profunditat afectada per la fonamentació, l’estat dels materials subjacents, definit l’espessor i possibles reblerts de l’aparcament o de la carretera. Es definiran una sèrie de treballs obligatoris:
Segons la PG-3, es classificarà el tipus d’esplanada (E1, E2 o E3). Es realitzaran un seguit d’assaigs com la densitat, próctor normal i modificat, planxes de càrrega i CBRs. Al final aquests materials extrets es definiran per si poden ser utilitzats com a base o sub base.

NOVES URBANITZACIONS – CARRETERES I FERMS

En un projecte per realitzar una nova urbanització és necessari estudiar les característiques del terreny per determinar el seu ús i classificació. A part dels treballs de geotècnia també oferim en aquests casos el servei d’ASSESSORAMENT.

El treballs d’assessorament inclouen:

N

4 desplaçaments a l’obra d’un geòleg col·legiat

N

Comprovació de l’ús de materials en base i segons els resultats obtinguts en l’estudi de vials

N

Comprovació de l’homogeneïtat del ferm en tots els sectors del nous vials

N

Comprovació del dimensionament de la tipologia d’esplanada

N

Avaluació de la necessitat o no d’assaigs de caracterització en fase d’obra que permetin la homogeneïtat del conjunt si es preveu necessari

N

Si la classificació dels materials d’esplanada és molt heterogènia caldrà fer més assaigs durant l’obra per garantir la seva homegeneïtat

N

Avaluació de la necessitat o no de planxes de càrrega durant la fase d’obra

N

Inspecció de la correcta compactació a trams de les capes de ferm

N

Un cop arribats a la fase de coronació avaluar si és necessari fer algun assaig de proctor, CBR, densitat o planxa de càrrega

N

Edició d’un llibre d’obra de les visites de comprovació de ferms

APROFITAMENT DE TERRES O REPLENS PER ÚS DE SUBASE D’ESPLANADES

El materials excavats en una nova zona urbanitzable podrien ésser emprats per a la construcció de terraplens en altres zones o dins els nous carrers projectats.
En principi, els materials extrets de les cales o sondeigs hauran de ser classificats com a materials: marginals, tolerables, adequats o seleccionats. Interessa que aquests terrenys siguin homogenis, amb una variabilitat baixa en la distribució granulomètrica.

N

Si es detecten materials no aprofitables per esplanada es recomanarà la seva retirada i/o aprofundir en el seu estudi per valorar el seu comportament enfront als esforços als quals se’ls vulgui sotmetre i deformacions finals del paviment.

N

L’aprofitament de terres pot suposar un estalvi important en l’execució de noves urbanitzacions, carrers, plans parcials i per tant, és indispensable i totalment recomanable de fer-ho en tots aquests casos.

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×